TOT VDC - Virtual Data Center

Chủ động khai thác tài nguyên được cấp phát

TOT VDC - 01

Private Pro Panel - Private Network - Customized Specs

 • 5 vCPU CPU
 • 10 GB RAM
 • 100 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • 8 Native IPv4
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT VDC - 02

Private Pro Panel - Private Network - Customized Specs

 • 10 vCPU CPU
 • 20 GB RAM
 • 200 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • 12 Native IPv4
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT VDC - 03

Private Pro Panel - Private Network - Customized Specs

 • 20 vCPU CPU
 • 40 GB RAM
 • 400 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • 24 Native IPv4
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT VDC - 04

Private Pro Panel - Private Network - Customized Specs

 • 30 vCPU CPU
 • 60 GB RAM
 • 500 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • 32 Native IPv4
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT VDC - 05

Private Pro Panel - Private Network - Customized Specs

 • 40 vCPU CPU
 • 60 GB RAM
 • 600 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 200Mbps BANDWIDTH
 • 48 Native IPv4
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT VDC - 06

Private Pro Panel - Private Network - Customized Specs

 • 60 vCPU CPU
 • 80 GB RAM
 • 800 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 200Mbps BANDWIDTH
 • 64 Native IPv4
 • VMWare VIRTUAL TYPE