VPS TOT M

Cloud VPS ảo hóa VMWare - Tiết kiệm tới 20% khi mua từ 3 tháng

TOT M12
 • 1 vCPU CPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M22
 • 2 vCPU CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M24
 • 2 vCPU CPU
 • 4 GB RAM
 • 40 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M33
 • 3 vCPU CPU
 • 3 GB RAM
 • 40 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M36
 • 3 vCPU CPU
 • 6 GB RAM
 • 60 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M44
 • 4 vCPU CPU
 • 4 GB RAM
 • 60 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M46
 • 4 vCPU CPU
 • 6 GB RAM
 • 80GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M68
 • 6 vCPU CPU
 • 8 GB RAM
 • 100GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M610
 • 6 vCPU CPU
 • 10 GB RAM
 • 120 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M11 7days
 • 1 vCPU CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M12 7days
 • 1 vCPU CPU
 • 2 GB RAM
 • 20 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M Tiny 0 Available
 • 0.5 vCPU CPU
 • 512 MB +512MB RAM
 • 8 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M Lite 0 Available
 • 1 vCPU CPU
 • 512 MB +512MB RAM
 • 8 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE
TOT M11 0 Available
 • 1 vCPU CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD DISK
 • Unlimited TRAFFIC
 • 100 Mbps BANDWIDTH
 • VMWare VIRTUAL TYPE