VPS TOT K Build Failed Print

  • error
  • 0

[Tiếng Việt bên dưới]

After ordering successfully a TOT K VPS, the installation sometimes fails (due to the unstable network) and you would receive this announcement box:

To fix it, please follow the instruction below:

Step 1: Rebuild VPS by clicking 1 out of 2 buttons on the box:

  • "Try Again": Process to rebuild VPS immediately
  • "Restart the Setup Process": Rebuild and change the OS. (To Debian OS, this fault has higher chance to happen. If you OS is Debian, please try switching to other OS.)

Then, the rebuild process starts loading and display as image:

After about 5 - 10 minutes, your VPS will completely rebuild and be able to connect normally.

Step 2: Reset password

As a result of Rebuild process, the old password of your VPS is not valid anymore. Please access the Administration page, choose Option and Reset Password. Let use the new password to sign in the VPS and use.

In the case that you need further support, please open a ticket here.

 

[TIẾNG VIỆT]

Sau khi đăng ký thành công các gói KVM của Tothost, đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp Build không thành công (Điều này xảy ra khi đường truyền kết nối của bạn không ổn định). Bảng báo lỗi sẽ hiển thị như sau:

 

Cách xử lý như sau:

Bước 1: Bấm vào 1 trong 2 nút trên thông báo:

  • "Try Again": Tiến hành Rebuild ngay lập tức
  • "Restart the Setup Process": Rebuild và thay đổi OS. (Lỗi này thường xảy ra với OS là Debian. Nếu đang dùng Debian và bị lỗi, bạn có thể đổi sang OS khác để sử dụng.)

Sau đó, quá trình Rebuild VPS sẽ được bắt đầu và hiển thị như sau:

Sau khoảng 5 - 10 phút, VPS sẽ khởi tạo xong và có thể kết nối như bình thường.

Bước 2: Lấy lại mật khẩu

Sau khi Rebuild, mật khẩu cũ của VPS sẽ không còn khả dụng. Bạn hãy vào trang quản trị, chọn OptionReset Password. Hãy sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào VPS và sử dụng.

Nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình sử dụng hoặc cần trợ giúp về kĩ thuật, vui lòng hãy gửi ticket cho đội ngũ hỗ trợ Tothost tại đây.


Was this answer helpful?

« Back